Elérhetőség

1065 Budapest Révay u. 10. IV. em.
Telefon:                (+36) 1 688-0360;
Fax (back office):  (+36) 1 343-7400;
Fax (sales):           (+36) 1 322-4699;
centralterkep.png
 
 
Central Faktor » Ügyfélközpont »
Faktoring fogalmak
Faktoring fogalmak
faktorálási műveletek, alapfogalmak
 
Belföldi faktoring
 
Belföldi értékesítésből keletkező vevőkövetelések megvásárlása, előlegezése.
 
Bankköltség
 
A faktorálás során felmerülő banki utalás költsége, mely a szerződés feltételei szerint az ügyfelet terheli
 
Biztosítási limit
 
A biztosítótársaság által az adósra (vevő) meghatározott kockázatviselési limit elszámolási számlaegyenleg
A faktor és ügyfele közti, folyószámlán rögzített pénzügyi tranzakciók aktuális egyenlege.
 
Engedményes
 
A faktorcég, akire a követelések engedményezve lettek. (jogosult)
 
Engedményezés
 
Olyan szerződés, amelyben az eredeti jogosult (engedményező) a követelését másra (engedményes) ruházza.
 
Engedményező
 
Szállító, aki vevőköveteléseit a faktorra engedményezi.
 
Engedményezési értesítő
 
A faktor ügyfele levélben értesíti a fizetésre kötelezettet a faktoring megállapodásról, a követelés engedményezéséről. A vevő jogszerűen kizárólag a faktornak teljesíthet fizetést a megállapodás érvényessége alatt.
 
Esedékességi követelésvásárlás
 
Faktoring szolgáltatás, amelyben az egyes követelések vételárát a követelés kötelezettjének pénzügyi teljesítésétől függetlenül, az eredeti esedékességkor fizetik ki.
 
Faktor
 
Faktoring tevékenységgel üzletszerűen foglalkozó pénzügyi vállalkozás vagy hitelintézet.
 
Faktordíj
 
A bruttó számlaérték százalékában megállapított díj, amit a követelések kezeléséért és a hitelezési kockázat átvállalásáért számít föl a faktorcég.
 
Hitelkockázat
 
A fizetésre kötelezett nemfizetésének lehetősége.
 
Kezesség
 
A szállító, illetve harmadik fél (kezes) készfizető kezességvállalása a faktor felé a vevő nemfizetése esetére. A kezességvállalás, mint pótlólagos biztosíték a faktorszerződés mellett, külön megállapodásban kerül rögzítésre.
 
Késedelmi kamat
 
A vevő késedelmes fizetése esetén a késedelmes napokra kerül felszámításra, mértéke jelenleg az ügyleti/faktor kamaton felül 6 %/év. Alapja az előleg összege.
 
Korosítás
 
A kintlévőségek lejárat szerinti csoportosítása, elemzése
 
Kötelezett
 
vevő, fizetésre kötelezett adós
 
Követelésállomány
 
Az ügyfél által benyújtott számlák összegének aktuális egyenlege.
 
Közvetett fizetés
 
Amikor az engedményezést figyelmen kívül hagyva a kötelezett hibásan az ügyfélnek fizeti ki a faktor által megvásárolt követelés ellenértékét.
 
Maradvány
 
A vevő lejáratkori pénzügyi teljesítését követően a számla bruttó összegéből az utalt előleg és a faktorköltségek levonása után fennmaradó rész.
 
Megelőlegezés
 
A megelőlegezhetõ számlaérték meghatározott százaléka (jellemzően 80%), amit a faktor a követelés esedékessége előtt kifizet a szállítónak.
 
Megelőlegezhető állomány
 
A faktor által megvásárolt és pénzügyileg még nem rendezett, nyitott" követelések állománya, csökkentve a nem megelőlegezhetõ követelések értékével.
 
Nem megelõlegezhető állomány
 
Finanszírozási limit fölötti, vitatott, lejárt, vagy más okból idesorolt és ezért nem megelőlegezhető követelések együttese.
 
Szállító
 
A faktor ügyfele, engedményező
 
Szállítói limit
 
Adott ügyfél számára megengedett követelés megelőlegezés maximális összege.
 
Teljes faktoring
 
Faktoring szolgáltatás, amelynek keretében a faktor vállalja a követelés nyilvántartás és beszedés funkcióját, a nemfizetés részbeni vagy teljes kockázatát, továbbá megelőlegezi a követeléseket.
 
Vevőlimit
 
Adott adós vonatkozásában a megelőlegezhető követelésállomány felső határa.
 
Visszkereset
 
A faktor lehetősége arra, hogy egyoldalú nyilatkozatára a követelés eladója visszavásárolja tőle a kifizetetlen követelést vagy az engedményes bankszámlájáról beszedje a megelőlegezett összeget.
 
Visszkereset nélküli faktoring
 
Faktoring szolgáltatás, amelyben a faktor nem, vagy csak korlátozottan jogosult visszkeresetet érvényesíteni a megvásárolt követelésre nézve a kötelezett nemfizetése esetén.
 
Visszkeresetes faktoring
 
Faktoring szolgáltatás, amelyben a faktor jogosult visszavásároltatni ügyfelével a faktorált követelést.